Kirkkonummen kouluhankkeet liikkeelle, kunnanhallitus pitää ylimääräisen kokouksen

Kirkkonummen kouluhankkeet liikkeelle, kunnanhallitus pitää ylimääräisen kokouksen

Julkaistu:

Jussi Salon kirjoittama juttu julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 6.6.2021 (linkki)

Kirkkonummen kunnanhallitus käsittelee maanantaina 7.6. kokouksessaan kunnan investointien rahoi­tus­suun­ni­telmia ja eri vaihtoehtoja hankkeiden toteut­ta­mi­seksi. Tarkastelussa on esityslistan mukaan investointien vaikutus kunnan talouden tasapainoon sekä tulevan hyvin­voin­ti­a­lueen negatiiviset vaikutukset kuntien talouteen.

– Meillä on suuria haasteita saada kunnan talous tasapainoon seuraavien vuosien aikana ja siksi on tärkeää, että kunnanhallitus ja virkamiehet käyvät yhdessä perus­teel­li­sesti läpi investointien ja poistojen vaikutusten lisäksi myös eri rahoi­tus­vaih­to­ehdot sekä skenaariot kunnan kokonais­ta­louden vaihtoehdoista tulevai­suu­dessa. Sitten voimme tehdä esityksiä eri hankkeiden toteutuksista kunnan­val­tuus­tolle, joka päättää asiat roolinsa mukaisesti, kertoo kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi.

– Kunnan kokonais­ta­loutta rasittaa tulevina vuosina erityisen paljon Marinin hallituksen vihreiden, keskustan, RKP:n ja vasem­mis­to­liiton tuella ajama maakunta-sote. Se vaikuttaa Kirkkonummen kunnan talouteen todella negatiivisesti. Tämä on otettava huomioon kokonais­ta­louden hallinnan skenaarioissa vaikka toivonkin, että sote-muutos ei toteutuisi esitetyllä mallilla ja rahoi­tus­rat­kai­suilla, painottaa Haapaniemi.

Puheenjohtaja Haapaniemi kertoo, että kunnanhallitus pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 16. kesäkuuta. Siinä kokouksessa ovat esillä sekä koulujen väistö­ti­la­rat­kaisut että Gesterbyn, Winellskan ja Papinmäen koulujen hanke­suun­ni­telma.

– Haemme järkevää ja toteut­ta­mis­kel­poista ratkaisua, jossa rahoitusasiat on mahdollisimman kattavasti otettu huomioon ja joka turvaa kaikille oppilaille ja henki­lö­kun­nalle toimivat ja terveet tilat. Koulu­hank­keiden toteut­ta­mi­sella on kiire niin Gesterbyssä kuin Masalan Nissnikussakin, painottaa Haapaniemi.

Nissnikun ja Gesterbyn koulujen toimivat väistötilat yhteinen tavoite

Kunnanhallitus on jo käsitellyt aiemmin tilapäisten tilojen eri ratkaisuja palve­lu­tuo­tannon lautakunnan ja virkamiesten selvitysten perusteella ja jättänyt ne yksimielisesti pöydälle lisäsel­vi­tyksiä varten.

– Kunnan­hal­li­tuk­sella on yhteinen tahto saada hoidettua Nissnikun koulun toimivat ja hyvät tilapäiset tilat Masalassa. Siihen liittyy esitetty Köpaksen vanhan päiväkodin purkutyöt ja sen paikalle koulun uusien väistötilojen toteuttaminen. Tämä työ on jo hyvässä vauhdissa ja muodolliset päätökset rahoituksesta tehdään kesäkuun aikana.

– Gesterbyn koulukeskuksen osalta ratkaisuja haetaan palve­lu­tuo­tannon esityksen mukaisesti siten, että tilapäistilat olisivat joustavasti käytettävissä uusien tilojen rakentamisen aikana. Melkoinen palapeli, mutta kyllä siitä hyvällä suunnittelulla selvitään, kertoo Haapaniemi.

Keskustan rautatiesilta ja aseman alikulku toteutukseen

Kirkko­num­mentien sillan rakentaminen rautatien yli Kirsikan ja Prisman vieressä on myös kiireellinen hanke, jotta kunnan keskustan kehittäminen saadaan vauhtiin kertoo Haapaniemi. Asia tuodaan valmisteltuna mahdollisimman nopeasti käsittelyyn.

– Sillan lisäksi tarvitsemme Lidlin kohdalle tulevan radan alikulkutien mahdollisimman nopeasti, jotta paljon puhuttu kunnan keskustan kehittäminen saadaan reippaasti liikkeelle. Viihtyisä ja moderni kuntakeskus on erityisen tärkeä kunnan veto- ja elinvoiman parantamisen ja kaupallisten palvelujen lisäämisen takia, toteaa Haapaniemi.

– Kaikkien näiden isojen hankkeiden toteutus lisää velkamääräämme valtavasti. Siksi on tärkeää, että koko ajan teemme töitä lisätulojen saamiseksi järkevän kaavoituksen, yritys­toi­minnan kehittämisen ja työpaikkojen määrän lisäämisen avulla. Velkamäärän hallinnasta on oltava kattava suunnitelma, miten lainat hoidetaan kuntien kiristyvässä talous­ti­lan­teessa. Tästä on iso vastuu päättäjillä niin kunnan­hal­li­tuk­sessa kuin -valtuus­tos­sakin. Sen takia perusteellinen valmistelu ja käsittely on tärkeää, korostaa Haapaniemi.

Lisää julkaisuja

3.6.2021

Kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi: Kirkkonummen terve talous edellyttää järkeviä päätöksiä ja hyvää yhteistyötä

Kirkkonummella on hyvät edellytykset menestyä myös tulevai­suu­dessa, kun yhteistyössä uskalletaan tehdä järkeviä päätöksiä toimintojen kehittämisessä, nopeammassa tai ripeämmässä kaavoituksessa ja tarpeellisissa inves­toin­neissa.
Kirkkonummi menestyy ja voi tarjota hyvät palvelut asukkaille ja yrityksille verotulojen lisäämisen avulla. Veroja ei pidä korottaa, vaan kunnan pitää saada lisätuloja kilpai­lu­ky­kyisen veroprosentin tuomalla muuttovoitolla ja järkevällä kaavoituksella. Asian­tun­ti­joiden tekemät selvitykset osoittavat kiistatta, että väestönkasvu ja sen mukana verotulojen kasvu ovat kunnan tulevaisuuden tärkeä voimavara ja sitä pitää vaalia hyvällä, ripeällä kaavoituksella.

7.3.2021

Haapaniemi 40 vuotta Kirkkonummen kehittämisessä mukana

Nykyinen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi on tehnyt pitkän ”uran” Kirkkonummella eri luottamushenkilötehtävissä. Sinä aikana pienestä alle 20.000 asukkaan teollistuneesta maalaiskunnasta on kehittynyt yli 40.000 asukkaan vireä, menestyvä ja Suomen toiseksi suurin kunta.