Kunnan­val­tuuston maanantaina hyväksymät elinvoima- ja hyvin­voin­ti­oh­jelma juontavat juurensa tuoreesta kuntast­ra­te­gi­as­tamme ja ohjelmat ovat tärkeä keino ohjata kunnan kehittämistä. Ne toimivat ohjenuorana muun muassa kunnan asumisen ja elinkei­no­po­li­tiikan kehittämisessä sekä talousarvion valmistelussa ja toimialojen päivittäisessä työssä. Ohjelmat ovat siis apuväline kaikkeen toiminnan kehittämiseen.

Kunnanhallitus on maanantaina pitämässään kokouksessa käynyt läpi elokuun lopun osavuo­si­kat­sauksen ja talousarvion 2018 toteu­tu­mis­nä­kymät. Ne eivät näytä hyviltä, pikemminkin erittäin haastavilta. Sama haaste heijastuu ensi vuoden talousarvion valmisteluun. Siitä ei tule kunnan­hal­li­tuksen saamien tietojen valossa ollenkaan helppoa. Menot kasvavat, mutta tulot eivät. Väestönkasvu on viime vuosina tyrehtynyt ja sitä kautta myös kunnan verotulojen kasvu on huolestuttavan heikko. Strate­gi­as­samme tavoitteeksi asetettu 1,5 – 2 %:n väestönkasvu on meidän tärkein keinomme turvata riittävät verotulot ja hyvinvointi asukkaille. Tämän ovat osoittaneet myös profes­so­ri­tason tutkimukset Kirkkonummen tulevaisuuden haasteista ja mahdol­li­suuk­sista. Väestönkasvu tuo lisätarpeita palveluihin, mutta sen nettovaikutus on kunnan talouden kannalta positiivinen. Elinvoi­ma­oh­jelma antaa meille hyviä eväitä päästä takaisin positiiviseen oravanpyörään, joka siivittää meidät kohti parempaa tulevaisuutta niin nykyisten kuin tulevienkin asukkaiden ja yritysten kannalta.

Kirkkonummen elinvoima kumpuaa – ei vain kunnan omista toimista, vaan kuntalaisten, yritysten sekä seurojen ja yhdistysten toiminnasta ja aktivi­tee­teista. Rakentava yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on erittäin tärkeää. Erilaiset tapahtumat ja harrasteet rikastuttavat kunnan elinvoimaa ja parantavat hyvin­voin­ti­pal­veluja. Kiitos tästä kuuluu kaikille yhdistysten aktii­vi­toi­mi­joille. Heitä on tuettava jatkossakin, jotta toiminta turvataan. Kunnan­val­tuuston hyvin­voin­ti­oh­jelmaan hyväksymä lisäys liikunta- ja virkis­tys­st­ra­tegian laatimisesta kulttuu­rist­ra­tegian lisäksi korostaa asian tärkeyttä.

Kunnan elinvoima tulee suurelta osin myös luonnosta ja ympäristöstä, jotka ovat mahtava vetovoi­ma­tekijä Kirkkonummella. Tärkeänä tavoitteena on viihtyisä, laadukas ja turvallinen asuinympäristö sekä yritysten hyvä toimin­ta­ym­pä­ristö. Tässä meillä on vielä paljon työtä. Kirkkonummi on saatava takaisin menestyksen raiteille!

TIMO HAAPANIEMI